newsletter
Pl
De 
Rynek pracy coraz bliżej – dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego PDF Print E-mail
There are no translations available.

Projekt: „Rynek pracy coraz bliżej – dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego Powiatu Świdnickiego poprzez działania dostosowujące kwalifikacje uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy i zbliżające sektor edukacji z sektorem pracodawcy.


Cele szczegółowe dotyczą:

  • uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji przez uczniów szkół zawodowych i technicznych poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych
  • uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w stażach i szkoleniach
  • doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych
  • objęcia uczniów wszystkich placówek doradztwem edukacyjno – zawodowym indywidualnym i grupowym

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego, w których realizowany jest proces edukacji na szczeblu zawodowym i technicznym. Łącznie w projekcie weźmie udział 9 placówek kształcenia zawodowego w tym placówka specjalna.

Efekty realizacji projektu:

  • podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
  • rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017r do października 2018. Projekt jest realizowany w partnerstwie:

Harmonogram  DownloadLIDER: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
PARTNER 1: Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski
PARTNER 2: Fundacja Edukacji Europejskiej
PARTNER 3: Powiat Świdnicki

Wartość projektu: 1 700 427,93 zł
Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 615 097,93 zł