newsletter
Pl
De 
Struktura PDF Drukuj Email
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jest organizacja pożytku publicznego - prowadzi działalności bez nastawienia na osiąganie zysku. Wszystkie przychody służą finansowaniu merytorycznej pracy lub wykorzystywane są na utrzymywanie ośrodka. Rada Nadzorcza i Rada Fundacji pracują społecznie.

Działalność programowa Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego została podzielona na trzy obszary:

 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
 • Miejsce Pamięci
 • Akademia Europejska.

Od 2007 roku rozpoczęła działalność spółka Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa Sp. z o.o, której właścicielem jest Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.
Celem utworzenia Spółki było oddzielenie działalności pożytku publicznego Fundacji od działalności dotychczas działającego Centrum Konferencyjnego.
Dochody Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Krzyżowa zasilają działalność programową fundacji.

www.icc.krzyzowa.pl.

Wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności komunikacji to nieodłączne elementy spotkań młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej. Historia Krzyżowej odgrywa ważną rolę w naszych programach.

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań (MDSM) w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Działalność pedagogiczną prowadzimy od początku lat 90-tych, kierując się naszymi założeniami pedagogicznymi.

Polsko–niemiecki zespół pracowników pedagogicznych realizuje w ciągu roku ok. 100 projektów, w których uczestniczy kilkanaście tysięcy młodych ludzi z Polski i Niemiec, ale także z innych krajów Europy. Pracę MDSM wspierają wolontariusze z Niemiec i Ukrainy, a doraźnie także praktykanci.

Mocną stroną programów realizowanych w MDSM Krzyżowa są kreatywne i interaktywne formy i metody prowadzenia zajęć odpowiadające zainteresowaniom i predyspozycjom grup docelowych.

MDSM Krzyżowa ściśle współpracuje z Polsko–Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM). Realizowane tutaj spotkania polsko-niemieckie, a także spotkania trójstronne (Polska + Niemcy + kraj trzeci) odpowiadające wytycznym PNWM mogą otrzymać dofinansowanie.
Miejsce Pamięci Fundacji Krzyżowa pielęgnuje pamięć o ruchu oporu i opozycji przeciwko reżimom totalitarnym XX wieku. Pokazujemy historię grup i ludzi, którzy bronili wolności, godności i praw człowieka niejednokrotnie ryzykując nawet własne życie.
Miejsce Pamięci jest przede wszystkim warsztatem naukowym dla odkrywczego i twórczego obcowania z historią. Nie jest muzeum, natomiast miejscem dyskusji i spotkań, miejscem wspólnej refleksji nad historią i przyszłością. Udostępnia ono gościom Akademii Europejskiej i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży bibliotekę, wystawę poświęconą ruchom oporu i działaniom opozycyjnym przeciwko dyktaturom XX wieku i proponuje udział w przygotowanych przez siebie seminariach.
Odremontowany po 1990 roku Dom na Wzgórzu, położony nieopodal majątku, jest dziś centrum działalności Miejsca Pamięci. Był on miejscem zamieszkania rodziny von Moltke od roku 1928, tu również odbywały się spotkania „Kręgu z Krzyżowej” w latach 1942/43. Oprócz części mieszkalnej znajdują się w nim pokoje gościnne dla stypendystów, biuro Miejsca Pamięci, medioteka, czytelnia, sala seminaryjna i Sala Pamięci.

Działalność Akademii Europejskiej opiera się na założeniu, że warunkiem zbudowania demokratycznej Europy jest wzajemne otwarcie się na siebie światów tak różnych, jak Wschód i Zachód. Jest to wielkie wyzwanie, gdyż dyktatury totalitarne XX wieku pozostawiły przepaść pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. Akademia Europejska czerpiąc inspirację z otwartości, która cechowała Krąg z Krzyżowej, bierze udział w tym dziele porozumienia.

Nasze cele:

 • aktywne uczestnictwo w ogólnoeuropejskim procesie zjednoczenia
 • tworzenie warunków do integracji różnorodnych prądów społecznych, kulturalnych, światopoglądowych, wyznaniowych i politycznych
 • wzmocnienie odpowiedzialności osobistej i odwagi cywilnej
 • kształtowanie tożsamości regionalnej
 • pomoc w przystosowaniu się do zmiennych warunków ekonomicznych i społecznych
 • uczestnictwo w budowaniu społecznego uznania dla państwa prawa

Zadania wypełniane są przez:

 • międzynarodowe konferencje dotyczące:
 • zagadnień społecznych, politycznych i kulturalnych współczesnej Europy
 • porozumienia polsko-niemieckiego
 • przekazywanie dziedzictwa myśli europejskiej w duchu Kręgu z Krzyżowej
 • seminaria i podróże studyjne
 • wspomaganie regionalnej współpracy środowisk gospodarczych, naukowych, politycznych i kulturalnych
 • szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych i społecznych